Pažangieji biodegalai

Pažangieji biodegalai – kuo jie skiriasi nuo įprastų biodegalų?

Tiek biodegalai, tiek ir pažangūs biodegalai yra gaminami iš organinės kilmės medžiagų (augalų, organinių atliekų). Tai yra žalioji alternatyva naftos produktams siekiant mažinti jų naudojimą ir skatinti atsinaujinančių išteklių panaudojimą taip kuriant švaresnę aplinką.
Įprasti biodegalai yra gaminami iš įvairių maistinių kultūrų (cukraus, rapsų ir pan.). Tokie biodegalai, nors ir geresni nei naftos produktai, vis tiek turi neigiamą poveikį aplinkai. Žaliavų auginimas biodegalų gamybai neprisideda prie pavojingų šiltnamio efektą kuriančių dujų kiekio mažinimo, o jų išgavimui naudojamos žaliavos, kurios galėtų būti panaudotos kitur (pvz. maistui ar pašarams).
Pažangieji biodegalai gaminami iš bioskaidžių atliekų, susidarančių žemės ūkio, maisto gamybos sektoriuose. Tai – organinės kilmės atliekos, kurios nekonkuruoja su maistinėmis kultūromis. Kartu tai leidžia spręsti atliekų problemą, jas panaudojant naujų produktų sukūrimui. Todėl tai yra aplinkai draugiškesnis biodegalų išgavimo būdas.
Tvarus atliekų tvarkymas
Visos biologiškai skaidžios atliekos iš įvairių sektorių (žemės ūkio, pramonės, maisto gamybos) gali būti naudojamos pažangių biodegalų gamybai – taip užtikrinamas atliekų panaudojimas kuriant naujus produktus.
Žali sprendimai transportui
Iš biodujų dujų valymo įrenginių pagalba išgryninamas biometanas – švaresnė gamtinių dujų alternatyva, kuri gali būti priduota į magistralinius dujų tinklus, o taip pat naudojama transporto sektoriuje kaip pažangieji biodegalai taip mažinant šio sektoriaus neigiamą poveikį aplinkai.
Organinės ekologiškos trąšos
Likusi po pažangiųjų biodegalų išgavimo apdorota medžiaga yra organinės bekvapės trąšos, kurios gali būti toliau naudojamos žemės ūkyje.
Švaresnė mūsų aplinka
Biologiškai skaidžių atliekų perdirbimas uždaros fermentacijos būdu mažina jų išmetamų kenksmingų aplinkai šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekius. Proceso metu gautų produktų – pažangiųjų biodegalų, organinių trąšų – panaudojimas didelį neigiamą poveikį aplinkai turinčiuose žemės ūkio, transporto sektoriuose taip pat prisideda prie ŠESD mažinimo.